כתב ויתור ותנאי שימוש

1.     קסלמן וקסלמן, רו"ח (להלן: PwC Israel"") הינה שותפות הרשומה בישראל (מס' רישום 530043611), שמשרדה הרשום שוכן ברחוב המרד 25 תל אביב.

2.     PwC Israel תוכל לשנות את אופן הפעלת מערכת הדיוור או להפסיק את הפעלתה באופן מלא או חלקי, בין אם נתנה על כך הודעה מראש למשתמש ובין אם לאו, בלי שתהא לה כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר לכך.

3.      PwC Israel תהא רשאית להפסיק את חברותו של משתמש מסוים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.     המידע המועבר באמצעות מערכת הדיוור, לרבות במבזקים ולרבות באתרים אחרים המנוהלים על ידינו או על ידי מי מטעמנו, אליהם יכול ותעשה הפנייה, אינו מיועד אלא לספק הנחיה כללית בנושאי עניין לשימושו האישי של הקורא, אשר נוטל על עצמו אחריות מלאה לשימוש בו.

החלות והתוקף של הדין עשויים להשתנות באופן ניכר בהתאם לעובדות הרלבנטיות הפרטניות. בהתחשב באופיו המשתנה של הדין, וכן של כללים מקצועיים רלוונטיים וכן בסיכונים הטבועים במהותה של התקשורת האלקטרונית, עשויים להתקיים עיכובים, השמטות או אי-דיוקים במידע הנכלל ובמבזקים המועברים באמצעות מערכת הדיוור.

בהתאם, מידע  זה לרבות המבזקים הנשלחים באמצעות מערכת הדיוור, מסופקים בכפוף להבנה שהמחברים והמפרסמים אינם עוסקים במסגרת זו במתן יעוץ או שירותים בתחום המשפט, ראיית החשבון, המיסוי או בתחומים מקצועיים אחרים. ככזה, אין להשתמש במידע ובמבזקים כתחליף להיוועצות ביועצים מקצועיים מתחום ראיית החשבון, המס, המשפט או ביועצים מוסמכים אחרים. לפני קבלת החלטה כלשהי או ביצוע פעולה כלשהי, יש להיוועץ באנשי מקצוע מתאימים.

5.     הגם שעשינו את כל המאמצים על מנת לדאוג לכך שהמידע המועבר באמצעות מערכת הדיוור  לרבות המבזקים, יתקבלו ממקורות אמינים,  PwC Israel אינה אחראית לשגיאות או להשמטות כלשהן או לתוצאות הנובעות מהשימוש במידע זה. כל המידע כאמור לרבות במבזקים מסופק כמות שהוא ("as is"), ללא כל ערובה לשלמות, לדיוק, ללוחות-זמנים או לתוצאות הנובעות מהשימוש במידע זה, וללא כל אחריות מסוג כלשהו, במפורש או במשתמע, ובכלל זה, ללא כל אחריות לביצועים, לסחירות ולהתאמה למטרה מסוימת. דבר מהאמור כאן לא יהווה בכל צורה תחליף לחקירות עצמאיות ולשיפוט הטכני והעסקי הצלול של הקורא.

PwC Israel או שותפיה, עובדיה או שלוחיה לא ישאו בשום מקרה באחריות כלפיך או כלפי אדם אחר כלשהו בגין החלטה כלשהי שהתקבלה או פעולה כלשהי שהתבצעה על סמך המידע כאמור או בגין נזק תוצאתי, מיוחד או דומה כלשהו, אף אם הם קיבלו הודעה על האפשרות של נזק כאמור.

6.     קישוריות מסוימות העשויות להופיע במבזקים, יכול שתקשרנה לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים, שעליהם אין ל - PwC Israel כל שליטה.
PwC Israel אינה מציגה מצגים כלשהם ביחס לדיוק או להיבט אחר כלשהו בנוגע למידע הנכלל באתרי אינטרנט כאמור

7.      PwC Israel מאשרת כי הנתונים האישיים שיועברו אליה באמצעות השימוש במערכת הדיוור – אם יועברו - ישמשו אותה אך ורק לתכלית שלשמה הועברו נתונים אלו.

 

8.     הנך מאשר כי עם הרשמתך, קראת את תנאי השימוש והצהרת הפרטיות באתר, והנך מסכים להם. ידוע לך ומוסכם עליך שהמידע ישמש לצורך פעילות הפירמה ו/או כמאגר דיוור ישיר ו/או לצורך משלוח דבר פרסומת, כהגדרתו בחוק                     

         התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, לרבות מידע על מוצרים, שירותים וסקירות מקצועיות, אשר עשויים לעניין אותך. במידה ולא תהיה מעוניין במידע או בפניה כאמור, תוכל להודיע על כך באמצעות פנייה לכתובת: PwCIsrael.marketing@il.pwc.com       

  

 9.    זכויות היוצרים למלל, שידוריpodcast , שקופיות PowerPoint, עיצובים וכל סוגי התוכן במבזקים ובמידע הנשלחים אליכם באמצעות מערכת הדיוור הינם בבעלותה של PwC Israel. כל הזכויות שמורות.

השימוש או ההעתקה של כל מלל או חומרים אחרים במבזקים או במידע כאמור (או כל  קטע בהם) מחייב היתר מראש מ- PwC Israel בנוגע לשימוש המבוקש. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל שימוש במלל או בחומרים אחרים שבמידע או במבזקים כאמור (או כל קטע מהם) בפרסום היוצא לאור לציבור חייב להיות מזוהה כחומר של PwC Israel ויש לציין בו את שמות המחברים מ- PwC Israel, את שם המשרד (אם כך ידרש על ידי PwC Israel) ואת פרטי ההתקשרות למחבר ממשרד PwC Israel.